Loading

Tinh tức Cổ đông


Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định nhất trí phê duyệt thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với chi tiết theo như văn bản:

Ý kiến bạn đọc