Loading

Tinh tức Cổ đông


Công bố thông tin: "Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022"

Ngày 28/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty là ngày 22/04/2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 là ngày 21/03/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn: nagaco.com - Mục "Quan hệ cổ đông" - "Tin tức cập nhật".

Ý kiến bạn đọc