Loading

Tinh tức Cổ đông


Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần May Nam Định thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Để tải xuống chi tiết về văn bản này, xin vui lòng bấm vào đường dẫn liên kết: CBTT v/v chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ý kiến bạn đọc