Loading

Tinh tức Cổ đông


Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ về việc Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Xin vui lòng bấm vào các đường dẫn liên kết để tải xuống các tài liệu liên quan:

Ý kiến bạn đọc