Loading

Tinh tức Cổ đông


Nghị quyết số 06 năm 2019 của HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua này 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2019;
Căn cứ Biên bản họp ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị công ty;

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông Công ty Cổ phần May Nam Định, chi tiết như sau:
- Thời gian công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 6/11/2019;
- Thời gian chốt và lập danh sách cổ đông: 26/11/2019;
- Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019;
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 7/12/2019;
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Hội trường khu A, lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, khu CN Hòa Xá, Thành phố Nam Định;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành và các phòng ban chuyên môn làm các thủ tục pháp lý cần thiết để niêm yết trên sàn chứng khoán chậm nhất vào tháng 4 năm 2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Ý kiến bạn đọc