Loading

Tin tức


Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (các kết quả đã đạt được và một số hình ảnh tiêu biểu)

Ngày 26 tháng 4 năm 2019 Công ty CP May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024.


Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị, các báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành. 

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. 

Đại hội đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên gồm các ông/bà:
1. Ông Phạm Minh Đức
2. Bà Phí Thị Ngọc Hoa
3. Ông Nguyễn Đăng Lợi

Ban kiểm soát gồm các ông/bà:
1. Ông Tạ Hữu Doanh
2. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương 
3. Ông Trần Quốc Tuấn. 

Tại phiên họp thứ nhất diễn ra cùng ngày của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ông Phạm Minh Đức đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Hiền Lương làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Một số hình ảnh của đại hội:
1. Đảng ủy công ty tặng hoa chúc mừng đại hội


2. Đoàn chủ tịch bắt đầu phiên làm việc


3. Ông Phạm Minh Đức - Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh


4. Ông Trương Văn Đạt - Trưởng ban bầu cử thông báo thể lệ bỏ phiếu


5. Ông Cao Hữu Hiếu - Giám đốc điều hành Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024


6. Ông Cao Hữu Hiếu - Giám đốc điều hành Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024


7. Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 trân trọng tặng hoa cảm ơn các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 -2019

Ý kiến bạn đọc