Loading

Tin tức


Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần May Nam Định thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào 9h30 sáng thứ 7, ngày 21 tháng 03 năm 2020 tại hội trường Công ty Cổ phần May Nam Định.

Xin vui lòng bấm vào các đường liên kết bên dưới để tải các tài liệu liên quan đến chương trình đại hội:
1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2019.
2. Báo cáo SXKD 2019
3. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm 2019
4. Dự thảo thông qua Báo cáo tài chính 2019
5. Dự thảo tờ trình các vấn đề thông qua
6. Dự thảo tờ trình thu nhập và thù lao HĐQT, BKS, BGĐ...
7. Dự thảo thông qua Trích lập các quỹ 2020
8. Phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9. Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020
10. Dự thảo tờ trình thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ý kiến bạn đọc