Loading

Tin tức


Quyết định chấp thuận giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Công ty CP May Nam ĐỊnh

....
Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung như sau:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần May Nam Định được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dụng sau:
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: NJC
- Mệnh giá: 10.000/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu
- Giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.000.000.000 đồng

Điều 2. Công ty Cổ phần May Nam Định có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Tổng hợp - Pháp chế, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và CTCP May Nam Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

...

Để biết thêm chi tiết về quyết định chấp thuận giao dịch, xin vui lòng download quyết định tại link bên dưới:

Ý kiến bạn đọc