Loading

Tin tức


Công tác chuẩn bị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021

Công ty Cổ phần May Nam Định thông báo tiến độ chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 với các thông báo, biểu mẫu như link download bên dưới:

Công ty Cổ phần May Nam Định đã đăng công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị, thông báo chốt danh sách cổ đông trên hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ý kiến bạn đọc