Loading

Tin tức


Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) Công ty CP May Nam Định

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần May Nam Định  (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Đường dẫn liên kết tải về của báo cáo:
https://drive.google.com/file/d/1qHGCCK2uGGUwXKjvAVWIrQpOBrWh5NC9/view?usp=sharing

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị:
- Ông Phạm Minh Đức             Chủ tịch
- Bà Phí Thị Ngọc Hoa             Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Lợi           Thành viên

Ban Giám đốc:
- Ông Phạm Minh Đức              Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Văn Toản               Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phí Thị Ngọc Hoa               Phó Tổng Giám đốc 
- Ông Nguyễn Hùng Đinh          Giám đốc điều hành (miễn nhiệm ngày 01/08/2020)
- Ông Bùi Quang Dũng              Giám đốc điều hành

Ý kiến bạn đọc