Loading

Tin tức


Nagaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Năm 2017, Nagaco vẫn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức như thiếu hụt đơn hàng do Mỹ chính thức rút khỏi TPP và sự cạnh tranh lao động gay gắt (lao động của Công ty sụt giảm 26% do chính sách bảo hiểm với lao động nữ có sự thay đổi).
Căn cứ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình hành động, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất nên Nagaco đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao.Trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Nagaco đã xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2018 như sau:·
Doanh thu đạt 176 tỷ đồng, tăng 10,2%.
- Lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, tăng 28%.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng 10%.

  1. - Tỷ lệ chi cổ tức 20 - 25%.

                                                        

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành;
- Báo cáo tài chính năm 2017;
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2017 sau kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
- Tờ trình về việc phân chia cổ tức 30% và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.

Ý kiến bạn đọc