Loading

Tin tức Cổ đông


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ được tổ chức vào thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại hội trường Công ty Cổ phần May Nam Định...

Chi tiết