Báo cáo thường niên 2021 - Công ty Cổ phần May Nam Định

Báo cáo hoạt động thường niên của Công ty Cổ phần May Nam Định năm 2021 và các phương hướng hoạt động trong năm 2022

Xin vui lòng bấm vào đường dẫn liên kết để tải xuống báo cáo chi tiết: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021