Công bố Thông tin tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty Cổ phần may Nam Định đã nhận được công văn số 6050/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP May Nam Định ở mức 50% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (chi tiết đính kèm)