Công bố thông tin HĐ Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Công ty Cổ phần May Nam Định thông báo về Hợp đồng kiểm toán giữa Công ty Cổ phần May Nam Định và Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt về việc kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2022 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “Quan hệ cổ đông” 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Vui lòng bấm vào đường dẫn liên kết để tải xuống: Công bố hợp đồng kiểm toán 2022