Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và Phụ lục số 01 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Xin vui lòng bấm vào đường dẫn liên kết để tải xuống văn bản

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022