Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May Nam Định 2022

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần May Nam Định 2022 được tổ chức vào ngày 22/04/2022

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần May Nam Định

- Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tờ trình 01 các vấn đề thông qua tại đại hội

- Tờ trình 02 thông qua Báo cáo tài chính 2021 định hướng kiểm toán 2022

- Tờ trình 03 Trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2021

- Tờ trình 04 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Tờ trình 05 phương án tăng vốn điều lệ

- Tờ trình 06 sửa đổi, bổ sung điều lệ