Công bố TT Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ v/v Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Xin vui lòng bấm vào các đường dẫn liên kết để tải xuống các tài liệu liên quan:

1. CBTT Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ.

2. Biên bản kiểm phiếu ngày 25/07/2022.

3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.